Algemenevoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden MG Parts Benelux 
April 2010

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID .
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MG Parts Benelux zijn bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN OVEREENKOMSTEN .
2.1 Alle aanbiedingen van MG Parts Benelux zijn vrijblijvend en MG Parts Benelux behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MG Parts Benelux.
MG Parts Benelux is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt MG Parts Benelux dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de
geplaatste bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN .
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro\’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.
3.2 Betaling dient voor aflevering van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na
ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de
uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na melding van de prijsstijging door MG Parts Benelux.

ARTIKEL 4. LEVERING EN VERZENDKOSTEN.
4.1 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid of anderszins zullen wij extra
vracht- en opslagkosten in rekening brengen.
4.2 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
4.3 Verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van TNT.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD .
5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan MG Parts Benelux verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID .
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MG Parts
Benelux de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan MG Parts Benelux te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Van geretourneerde artikelen welke speciaal voor koper zijn besteld, wordt in elk geval 25% van de waarde hiervan ingehouden. U dient per mail het retouradres op te vragen en reden van retour. U krijgt dan van ons het retouradres. Dit is niet ons bezoek-/vestigingsadres!!!

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE .
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en MG Parts Benelux dan wel tussen MG Parts Benelux en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen u en MG Parts Benelux, is MG Parts Benelux niet
aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MG Parts Benelux.

ARTIKEL 8. OVERMACHT .
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MG Parts Benelux ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen
en zulks zonder dat MG Parts Benelux gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MG Parts Benelux kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

ARTIKEL 9. GARANTIE .
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product,
verstrekte fabrieksgarantie.
9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
9.3 Het niet opvolgen van eventuele instructies van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.